سونوگرافی

در بخش سونوگرافی کلیه امور مربوط به سونوگرافی تشخیصی زیر نظر متخصصین مربوطه صورت میگیرد

z2

z3 z4 z1