رادیولوژی

این بخش مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های رادیو لوژی موجود میباشد که همکاران متخصص ما در زمینه تشخیص در این بخش بصورت تمام وقت فعالیت مینمایند.

x-ray machine ط1

ط3 ط5 ط6 x rays_4b1ba9e813f3d_hires