بخش پرندگان زینتی

بخش مربوط به پرندگان زینتی  زیر نظر متخصص مربوطه کلیه امور  تشخیصی ؛  درمان و  ویزیت  ؛ واکسیناسیون ؛ کوتاهی  نوک ؛  ناخن و پر  و درمانهای مربوط به پرندگان زینتی انجام میپذیرد .

 

جیره نویسی اختصاصی پرندگان زینتی و انجام کلیه ازمایشات مربوط به کلیه پرنگان جهت تشخیص انواع بیماری ها و تعیین جنسیت در این بخش قابل انجام است