اندوسکوپی

در این قسمت امکان انجام اندوسکوپی جهت تشخیص ضایعات داخل بدن بدون آسیب و مداخله جراحی  وجود دارد که روند تشخیصی بسیاری از بیماریها ی داخلی را به سرعت و بدون اسیب رسانی فراهم مینماید . اندوسکوپی در این مرکز زیر نظر متخصص مربوطه انجام می گیرد.

e1 e2 e3