آزمایشگاه حیوانات خانگی بیمارستان دامپزشکی

آزمایشگاه حیوانات خانگی بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین

این بخش مجهزبه جدیدترین و مدرنترین دستگاه های آزمایشگاهی برای انجام کلیه آزمایشات مورد نیاز حیوانات می باشد .

  • آزمایش خون در یک دقیقه توسط دستگاه CBC آنالیزور و دیجیتال مخصوص حیوانات
  • اندازه گیری کلیه فاکتورهای بیو شیمیایی خونی توسط دستگاه اسپکترفتومتر

کلیه آزمایش های میکروبی ، قارچی ، انگلی ، ادرار ،پاتولوژی

awdawawdawdsc  aaaaaa


بخش آزمایشگاه دامپزشکی بیمارستان درین مجهز به جدید ترین دستگاه های ازمایشگاهی روز دامپزشکی در دنیا بوده که پرسنل کارآزموده در این بخش وظیفه انجام کلیه امور آزمایشگاهی را به عهده دارند و با کلینیکالهای دیگر تعامل دارند

بخش های آزمایشگاه شامل  پاتولوژی ؛ هماتولوژی ؛( خون شناسی ) انگل شناسی بیوشیمی ؛ قارچ شناسی ؛ بخش آنالیز تخصصی ادرار بخش میکروب شناسی و بخش ویژه طیور میباشد

پاتولوژی :

در بخش پاتولوژی نمونه های بیوبسی بافتی و FNAمورد برسی قرار میگیرد

 

هماتولوژی :

بخش هماتولوژی مجهز به دستگاه هماتولوژی آنالیزور اتوماتیک میباشد  که هم به صورت دستی و هم اتوماتیک قادر به شمارش سلولهای خونی و تجزیه وتحلیل ان ها میباشد

 

انگل شناسی :

در بخش انگل شناسی کلیه آزمایشهای مربوط به انگل شناسی نظیر فلوتاسیون و غیره صورت میگیرد همچنین آزمایشات مربوط به انگل های دستگاه گوارش ؛ تنفسی ؛ خونی و … انجام میپذیرد

بخش پاتولوژی آزمایشگاه بیمارستان  مستقیما  توسط متخصص مربوطه، آزمایشات  سیتولوژی ، FNA ، پاتولوژی بافت ها  را انجام می‌دهند

 

بخش بیوشیمیایی :

با دستگاه های اتوماتیک بیوشیمی آنالایزور کلیه فاکتورهای بیوشیمی خون و آزمایشات آنزیمی قابل انجام است

 

بخش قارچ شناسی :

در بخش قارچ شناسی نمونه گیری و آزمایشات مربوطه صورت میگیرد همچنین كشت قارچ، جلدي ، زير جلدي و احشائي قابل انجام است

 

آزمایشات ادراری :

کلیه آزمایشات ادراری مانند کشت و آنالیز ادراری با دستگاه های اتوماتیک انجام میپذیرد

بخش UA کار آنالیز کامل ادرار و ارزیابی نوع سنگ ادرای را با روش های روز دنیا انجام می دهد

 

بخش میکروب شناسی

در بخش میکروبشناسی کلیه امور مربوط به کشت باکتری ها انجام  تست آنتی بیوگرام به روی نمونه های ارسالی  انجام پذیرفته و پیشنهاد انتخاب انتی بیوتیک مناسب صورت میپذیرد

آزمايش گرم و كشت باکتری و تست آنتی بیوگرام جهت تعیین نوع باکتری و انتخاب آنتی بیوتیک مناسب انجام می دهد.