چکاپ چشم در بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین

چکاپ چشم در بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین

چکاپ چشم در بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین:

علت مراجعه کیس ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین، این بود که قبلا زخم قرینه داشته و خوب شده
الان فقط جهت چک کردن اومده بود.
که چشم توسط تیم پزشکی بیمارستان دامپزشکی درین رنگ آمیزی شد و پس از معاینه با wood lamp مشخص شد که کیس بهبود یافته و جهت تکمیل فرآیند درمان و به دست آئردن سلامت کامل کیس ارجاعی فقط اشک مصنوعی تجویز شد.

مشخصات کیس ارجاعی به دامپزشکی:

بخش داخلی بیمارستان درین
نام حیوان: لوسی

نوع حیوان: گربه

نژاد: پرشین

چکاپ چشم در بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین