چکاپ برای زخم های جزیی و قارچ های خفیف در درین

چکاپ برای زخم های جزیی و قارچ های خفیف در درین

چکاپ برای زخم های جزیی و قارچ های خفیف در درین:

علت مراجعه کیس ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین، این بود که برای چکاپ مجدد روند درمان آمده بود.
روی دست زخم ایجاد شده بود که کوچک بوده و قارچ روی آن دیده می شد که مسئله مهمی نبوده و رفع می شود.همچنین علایم خفیفی از دیستمپر مشاهده شده بود که از کیس کیت گرفته شد و خوشبختانه منفی بود.

مشخصات کیسص ارجاعی به دامپزشکی:

بخش داخلی بیمارستان دامپزشکی درین

نام حیوان: کیتی

نوع حیوان: سگ

نژاد: هاسکی

چکاپ برای زخم های جزیی و قارچ های خفیف در درین