پانسیون اختصاصی حیوانات بیمار

بخش بستری ویژه حیوانات بیمار به گونه ای تعبیه گردیده که احتمال انتقال بیماری به حداقل رسیده و امکان مراقبتهای بیشتر برای حیوانات فراهم گردیده و با توجه به جدا بودن کامل فضاها استرس حیوانات کمتر میگردد.

hotel