مراقبتهای ویژه (ICU)

این بخش شامل دستگاه های احیای قلبی و تنفسی  ؛ اکسیژن تراپی و مونیتورینگ ویژه حیواناتی که دچار شوکها و آسیبهای عمومی شده اند و نیاز به کنترل بیشتر دارند و همجنین دستگاه انکوباتور مخصوص برای حیوانات که قادر است دمای بدن حیوان  آسیب دیده را بصورت اتومات تنظیم نماید.

5454 8787 9889

455454 5655