فیزیوتراپی

در بخش فیزیو تراپی برای اولین بار در بیمارستانهای دامپزشکی درین فیزیوتراپی و توانبخشی برای حیواناتی که تحت درمان جراحی های ارتوپدی و یا ستون فقرات انجام گرفته با دستگاه های پیشرفته نظیر تردمیل  CP Ball   وinfraredو …انجام می پذیرد.