در آوردن براده آهن از دست کیس در دامپزشکی درین

در آوردن براده آهن از دست کیس در دامپزشکی درین

در آوردن براده آهن از دست کیس در دامپزشکی درین:

حيوان به دليل گير كردن براده آهن، در دست راستش حس درد داشته و به بيمارستان مراجعه كرده بود.
ابتدا از دارو هاي ارام بخش براي آرام كردن حيوان استفاده شد تا راحت تر مورد معاينه قرار بگيره.
بعد از بستن پوزه بند، دكتر شروع به معاينه هردو دست كردند كه در دست چپ تيغ و براده هاي اهن ديده شد اما به گفته صاحب دام درد مربوط به پاي راست بوده
به همين دليل كيس به بخش راديولوژي ارجاع داده شد تا با استفاده از گراف ها دقيق تر تشخيص نهايي صورت گيرد.
در گراف هاي تهيه شده ديگر اثري از براده اهن نبود و دكتر ارتوپد به مشكلات مفصلي مشكوك شدند.

بخش داخلي بيمارستان دامپزشكي درين
باتيس
٨ ماهه
از نژاد گريت دين

در آوردن براده آهن از دست کیس در دامپزشکی درین