درمان دیستمپر در بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین

درمان دیستمپر در بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین

درمان دیستمپر در بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین:

بخش داخلی بیمارستان درین

اِمی_سگ_سه ماه و یک هفته
بدلیل تنفس بد خس خس ریوی که چندین کلینیک مراجعه کرده بودند. نتیجه ای نگرفتن و همچنین آبریزش بینی مراجعه كرد
معاینه ریوی انجام شد و مشکل Bronchopneumonia تشخیص داده شد. کیس به بخش رادیولوژی ارجاع داده شد جهت تهیه گراف از قفسه سینه برای تشخیص قطعی.
همچنین بدلیل دیده شدن علایم خفیف دیستمپر از کیس کیت تهیه کردیم که جواب تست خوشبختانه منفی بود.
درمورد گراف بزرگ شدگی left atrium دیده شد که ممکن است مادرزاری باشد. یا بدلیل مشکل ریه باشد چون پمپ بیشتری میکند. و تشخیص Bronchopneumonia قطعی شد.
درمان برای کیس شروع شد.

درمان دیستمپر در بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین