درمان جراحت سنگین در بیمارستان دامپزشکی درین

درمان جراحت سنگین در بیمارستان دامپزشکی درین

درمان جراحت سنگین در بیمارستان دامپزشکی درین:

علت مراجعه کیس ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین، این بود که حيوان از نرده هاي حفاظتي سقوط کرده بود كه منجر به پارگي و جراحات شديد شده بود به بيمارستان آورده شد.
زخم توسط دكتر داخلي بیمارستان دامپزشکی شست و شو و پانسمان گرديد.
مايع درماني و تزريقات حمايتي صورت گرفت
و كيس براي پيگيري درمان زخم نسبتا عميق خود به بخش جراحي بيمارستان ارجاع داده شد تا سایر خدمات درمانی برای کیس انجام شود و آن بتواند سلامت کامل خود را باز یابد.

مشخصات کیس ارجاعی به دامپزشکی:

بخش داخلي بيمارستان شبانه روزي درين
نوع حیوان: گربه

درمان جراحت سنگین در بیمارستان دامپزشکی درین