درمان بزرگ شدگی قلب در بیمارستان دامپزشکی درین

درمان بزرگ شدگی قلب در بیمارستان دامپزشکی درین

درمان بزرگ شدگی قلب در بیمارستان دامپزشکی درین:

علت مراجعه کیس ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین، این بود که قبلا بزرگ شدگی قلب (cardiomegaly) تشخیص داده شد. جهت چکاب کاردیوگرافی انجام شد نوار قلب دارای اریتمی سینوسی بود nsa که طبیعي ميباشد ومشکل اریتمی دیده نشد.
همچنین مشکل تنفسی الرژیکی نیز تشخیص داده شد دارو درمانی و مصرف اسپری بینی انجام شد از طرفی به علت بالا بودن سن باید تحت نظر باشد همچنین مشکلات مفصلی وکاتاراکت نیز تشخیص داده شد.

مشخصات کیس ارجاعی به دامپزشکی:

بخش داخلی بیمارستان دامپزشکی درین
سگ ۱۳ ساله

درمان بزرگ شدگی قلب در بیمارستان دامپزشکی درین