درمان استفراغ خونی در دامپزشکی شبانه روزی درین

درمان استفراغ خونی در دامپزشکی شبانه روزی درین

درمان استفراغ خونی در دامپزشکی شبانه روزی درین:

علت مراجعه کیس ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین، استفراغ خوني و بوي بد دهان بود.
تشخيص اوليه ای که بر حسب دیده های پزشکان داده شد esophagitis بود.کیس براي تاييد تشخيص تدي به بخش راديولوژي ارجاع داده شد.
تشخيص نهايي تیم پزشکی بیمارستان دامپزشکی درین وجود استخوان در معده بود و esophagitis تاييد شد.
درمان براي اين كيس شروع شد تا این کیس بتواند سلامت کامل خود را باز یابد و به زندگی عادی خود برگردد.

مشخصات کیس ارجاعی به دامپزشکی:

بخش داخلي بيمارستان دامپزشكي درين
تدي پودل ٦ماهه

درمان استفراغ خونی در دامپزشکی شبانه روزی درین