تربیت و اصول آموزش سگها

تربیت و اصول آموزش سگها

زیر نظر هیئت رئیسه

بیمارستان دامپرشکی درینw2

دکتر علی حسینیان – دکتر حسین ایرانی نژاد

 

تهیه و تدوین :

مهندس الناز حسینیان

کارشناس ارشد سیستماتیک

فروردین 1395

 تربیت و اصول آموزش سگها

 

بسیاری ازافراد بدون تلاش های اولیه انتظاردارند که سگ خیلی سریع بتواند ازدستورات اطاعت کند. این انتظارات و کم صبری  اثرات نامناسبی درتربیت پذیری سگ دارد. تربیت وآموزش سگها درخلال یک روز یک هفته ویا یک ماه خاتمه نمی یابد. بلکه این نوع تمرینات برای حفظ آمادگی می بایست همیشه ادامه یابند

ازسن شش ماهگی سگ داخل دوره جوانی توام با بی ادبی وخشونت میشود وازهمین موقع است که سگ را باید برای تربیت به مربی آموزشی سپرد  ویا شخصا اورا تعلیم داد زیرا دراین سن دیگرسگ دوره بچگی خود را پشت سرگذاشته وبایستی تمنیات آن دوره را بکلی ازیاد ببرد وبتدریج برای دوره رشد وزندگی آماده ومهیا گردد وبرای این منظوربایستی به نکات زیرتوجه نمود:

تعلیم و آموزش  همه روزه باید دنبال شود ولی مدت تعلیم نباید درهر دفعه بیش از15 دقیقه طول بکشد زیرا زیادترازاین مدت سگ  را خسته و  پژمرده  میکند. هرروز دستورروز قبل باید تکرارشود. ونواقص ومعایبش با صدای خشن گوشزد گردد.

نام حیوان همیشه باید بعدازکلمه درس: (بنشین. بیا وامثال آن ) ذکرشود. مثلا” بنشین فیدل” و یا ” بیا ژاکی” وامثال آن .هیچگاه ودرهیچ زمان ودرتحت هیچ شرایطی نباید درموقع تعلیم وتربیت سگ وتمرین دروس حوصله را ازیاد برد. نباید هیچگاه من غیرحق وبی موقع اورا تنبیه ویا با خشونت رفتارنمود.

انتخاب  نوع  قلاده  :

انتخاب نوع قلاده بستگی به سلیقه ویا نوع نژاد وجثه سگ دارد که مثلا قلاده ازنوع چرمی ویا زنجیرگردن انتخاب شود. فقط قلاده ازنوع زنجیررا نباید برای سگهای ظریف انتخاب نمود زیرا موجب درد وناراحتی حیوان می شود. قلاده را باید طوری به گردن سگ بست که زیاد خفت وتنگ نباشد وبراحتی درگردن حیوان بچرخد. هیچ وقت بجای قلاده که احیانا پاره شده است ازنخ ویا ریسمان وطناب وامثال آن استفاده نکنید

آمورش انواع سگ  :

برخی ازسگها را نمی توان مورد آموزش های ویژه قرارداد. مثلا سگهای بسیارعصبی ودرنده را نمی توان به طورقابل قبول به عنوان همبازی برای بچه ها تربیت کرد. یا مثلا یک سگ نژاد کوچک به خوبی ازدستورات تبعیت می کند ولی درانجام عملیات نگهبانی ویا پلیسی با مشکل همراه خواهد بود.

علت اینکه برخی ازسگها به سرعت دستخوش عصبانیت می گردند این است که درمحیط مناسبی زندگی نکرده ودرتماس با مردم وسائل نقلیه ومدرن امروزی نبوده اند. شاید بارها دیده باشیم که درمحیط روستائی یک یا چندین سگ به دنبال یک اتومبیل می دوند وخشمگینانه پارس می کنند. این قبیل عصبی بودن ودرندگی را می توان با آموزش های دقیق وحساب شده اصلاح نمود وسگ را مورد تربیت قرارداد. درعوض سگهایی وجود دارند که درندگی وتهاجم ازویژگیهای ذاتی آنها است ومعمولا درتمام عمربا حیوان باقی می ماند. متاسفانه سگ هایی نیزوجود دارند که علت تهاجم وعصبیت درآنها تربیت نامناسب وغلط می باشد. ولی این قبیل سگها را نیزمی توان با مهربانی ومراقبت صحیح تربیت نمود.(اگرچه دربرخی ازموارد زمان زیادی برای انجام این کارباید صرف شود)اخلاق ورفتارازویژگیهای بسیارمهم به حساب می آید ودراکثرموارد سگی قابل قبول است که بی باک  وجسور ودرعین حال مطیع وخوش رفتارباشد.

سن آموزش سگ :

بهترین سن برای شروع آموزش درسگها بین هشت ماهگی تا دوسالگی است. دراین فاصله حیوان ازلحاظ سنی وشعوردرشرایطی است که دستورات را می فهمد وازلحاظ بدنی وقدرت نیزدرحدی است که قادربه انجام آنها خواهد بود. با این وجود درسگهایی که زودترازسایرنژادها به بلوغ می رسند احتمالا می توان تربیت وآموزش را زودترازهشت ماهگی شروع کرد.

بعد ازسن دوسالگی قدرت واستعداد آموزش درسگها کمترمی شود واین امردرمقایسه با سگهای جوانتربا گرفتاری های بیشتری همراه است.

تشویق و تنبیه  :

سگی که لایق سرزنش نیست نخواهد فهمید که چرا سرزنش شده است ولذا عصبی می شود. اگرسگ شما به هدف خاصی نائل شد اورا تشویق کنید وبا کلمات مهربانانه نظیرسگ خوب وآفرین ونظائرآن به اونزدیک شوید وهربارکه سگ کاررا به طورصحیح انجام داد تشویقش کنید.اگرسگ کاری را اشتباه انجام داد می بایست که با ادای کلمه ” نه” اورا متوجه ساخت. اصولا توله می بایست که ازاوایل زندگی بیاموزد که ازانجام کارهایی که شما با ادای کلمه “نه یا نکن” ابرازمی دارید خودداری کند. ادای این کلمه باید قاطعانه وبا لحن خاص صورت گیرد ودرعین حال نباید که با اقدامات فیزیکی مانع حیوان شد تا به این ترتیب دقیقا مفهوم کلمه نه یا نکن به وسیله حیوان ادراک گردد. هیچ گاه سرحیوان داد نکشید یا خشم خود را ابرازندارید. ازشروع تربیت توله باید به اندازه کافی با افراد وسایرحیوانات  و وسائل  و اطراف وسروصدا   آشنا و مواجه گردد.

آموزش  مقدماتی :

 

درمحدوده سنی 8هفته تا 8 ماه باید حیوان را تشویق کرد تا اشیاء خاصی را به دندان بگیرد وآن را حمل کند. موفقیت دراین کارنقش موثری درتعلیمات بعدی خواهد داشت. آموزش دستورحمل یک جسم توسط دندان درسنین جوانی بسیارساده است واین درحالی است که این آموزش درسنین بالا به مراتب دشوارترخواهد شد وموفقیت آن به اندازه سگهای جوان دلگرم کننده نیست.

به طورکلی اگرچه ممکن است یک توله سنی کمترازسن آموزش داشته باشد اما باید ازلحاظ بعضی ازمقررات تحت تعلیم قرارگیرد تا این توله به بی نظمی عادت نکند.

اخلاق سگها :

سگها دارای خصوصیات اخلاقی خاص خود هستند. یعنی هیچگاه دوسگ ازلحاظ اخلاقی شباهت کامل به یکدیگرندارند ودرحین تربیت وگذشت زمان است که می توان با این خصوصیات آشنا شد.به عنوان مثال برخی ازسگها به ملاطفت زیادی نیازدارند وبه قول معروف توقع دارند که آنها را نازکنید. درحالی که دربرخی دیگربا کشیدن یک دست برسرآنها خرسند می شوند. برخی ازسگها را می توان به راحتی سرکوب کرد. درحالی که برخی دیگراینگونه نیستند.                  ص5

تنها افرادی که درتربیت سگها با تجربه وبا سابقه هستند می توانند دریک زمان چند سگ را تربیت کنند. برخی ازسگها ازمربیان خود اطاعت می کنند درحالی که به سایرین حمله می کنند ودراین قبیل موارد لازم است که سگ را تنبیه نمود.(به استثناء سگهای نگهبان) گاهی اوقات نیازاست که ازپوزه بند استفاده شود. فرمانبرداری باعث می شود که ارتباط سگ وصاحبش موفقیت آمیزو رضایت بخش باشد.

هدف ازتربیت : 

رفتارهای  گروهی و گله ای  که بصورت غریزی  در سگ وجود  دارد باعث می گردد حیوان  در گروه درست  رفتارکند. شما بعنوان صاحب  ومسئول خانواده می بایست نقش رئیس گروه را ایفا نمائید. اگرهریک ازاعضاء خانواده نتواند نقش خود را  در گروه درست ایفا کند مطمئن باشید که سگ شما خود این موقعیت را تصاحب خواهد کرد وبرشما مسلط می شود. ونتایج مصیبت آمیززمانی رخ می دهد که به جای آنکه خانواده سگ را تربیت کند سگ اعضای خانواده را مطابق میل خود آموزش می دهد.

 

چه زمان وچگونه آموزش وتربیت را شروع کنيد  w3

همچون مراحل قبل آموزش وتربیت باید هرچه زودترشروع گردد. زمانهایی که صرف تربیت توله می گردد باید کوتاه ولی مکررباشد.(به عنوان مثال دوره های10 الی 15 دقیقه ای سه باردرروزپیشنهاد خوبی است.) زیرا دوره های کوتاه موثرترازدوره های طولانی وخسته کننده است. شما می توانید درخلال همین دوره ها ارتباط خوبی با توله پیدا نموده ودرحد امکان این زمانها را لذت بخش ترنمائید

جالب است بدانید که توله بازیگوش به طورغریزی تمایل دارد که ازنظرها پنهان شود وازاین کارلذت می برد. پس بهتراست وقتی با توله خود به گردش کوتاه مدت می روید اورا درسبدی کوچک وزیبا قراردهید تا سگ کوچک شما احساس راحتی کند. توله بازیگوش به همه جا سرک می کشد مخفی می شود وشیطنت می کند وتنها مکانی که ازشیطنت توله درامان است وتمیزمی ماند جایی است که او تغذیه می کند ودرآنجا به خواب می رود.

درروزهای اول لازم است به دورگردن توله طوق ویا فلاده ای  بسته شود وبه او اجازه داده شود که دراطراف خانه قدم بزند وبا محیط خانه وافراد خانه آشنا شود. بدین ترتیب توله با قلاده  آشنا می شود وبه آن عادت می کند واین کارموثرتراست نسبت به اینکه اورا حبس کنیم تا وقت آن برسد که ازخانه خارج بشود وسپس قلاده را بپذیرد.

آیا می دانید تعدادی دستورحکم وجود دارد که بیشترسگ ها پذیرفته اند که آنها را بدانند؟

  • همراهی کردن :  به این معنی است که سگ درکنارصاحبش گام برمی دارد ونباید درجلویا دنبال صاحبش راه برود.
  • نشستن : سگ باید دستورصاحبش را درمورد نشستن به خوبی درک وآن را اجرا کند. سگ باید مطیع امرباشد. او باید حتی زمانی که نشسته است با دستورصاحب خود بدون فوت وقت بخوابد.
  • ایست : سگ باید یاد بگیرد با فرمان ایست صاحب خود هنگامی که راه می رود یا می دود توقف کند.
  • آمدن: یعنی اینکه با اشاره به سمت خویش سگ بی درنگ به سوی شما بیاید.
  • نه : این کلمه مفید است هنگامی که می خواهید سگ ازانجام کاری خودداری کند وآن را انجام ندهد.

حاملگی و تولبد نسل :

  • رحم سگ ماده درسال دوباربه فاصله هرشش ماه آماده جفت گیری می شود. بهترین نسل برای اولین جفت گیری درسگ ها هجده ماهگی اومی باشد. همیشه تحریکات جنسی به سبب محرک بودن جانورماده درسگ نرظاهرمی شود واین کنش ها وجاذبه های جنسی به وسیله هورمون های جنسی که درتخمدان وبیضه ترشح می شود بوجود می آیند. بهترین زمان برای جفت گیری آخرین هفته آمادگی رحم می باشد. زمانی که تخم ها کامل می شوند. عمل لقاح بعد از24 تا 48 ساعت بعد تکرارمی شود. مدت باروری درجنس ماده وقدرت بارورکردن درجنس نربا گذشت سن ودراثرمرور زمان ازبین می رود. خوب است بدانیم که دوره حاملگی سگ ها حدود شصت تا شصت وپنج روزطول می کشد وبه طورعمومی چهارتا شش ویا بعضی اوقات حتی دوازده توله سگ بسته به نژاد حیوان متولد می شود.

 

هوش وذکاوت

سگ ها ازنظرهوش وذکاوت چطورهستند؟ سگ ها به آن شکلی که مردم فکرمی کنند خارق العاده نیستند. تفکرشایع درمورد سگ ها این است که یک سگ معمولی به باهوشی یک انسان چهارساله است.

آموزش دهندگان به سگ ها معتقدند که بهترین ودرست ترین روش برای تخمین زدن هوش وذکاوت سگ ها این است که ببینیم یک سگ درروز چقدرازمسائل آموخته را به یاد می آورد وکارهای جدید را درچه مدت زمانی فرا می گیرد. سگ ها می توانند به خاطرآورند غذا وآب مورد نیازشان درکجا قراردارد. آنها می توانند تخشیص دهند که شما مایل هستید کجا پاکیزه بماند وآنها باید کجا ادرارکنند. کجا بخوابند واینکه چه کسانی اعضای خانواده هستند. اما فکرنکنید که این حیوان دریک جا می نشیند وسعی می کند مسائل را به یاد آورد. سگ ها به دلیل ذهن معاشرت پذیرشان همه آموخته ها را درخاطرشان نگه می دارند. سگ گرسنه یک لحظه وبا مراجعه به ذهن خود به یاد می آورد که غذایش کجا است وپس ازیافتن غذا آن را می خورد.اغلب سگ ها قادرند که برخی ازکلمات ونشانه ها را بشناسند که البته این حالت ازنسلی به نسل دیگرتغییرمی یابد. سگ باید قادرباشد که بعضی ازقوانین وفرمان های اساسی ومهم را بداند وانجام دهد. شما می توانید درست اززمانی که سگ را به منزل می آورید به اوآموزش دهید اما این را بدانید تا شش ماهگی نباید از سگ توقع نتیجه درست وقابل قبولی داشته باشید. ص10

هنگامی که یک سگ به خانه شما راه می یابد اورا ازاعضای خانواده بدانید وبه تمامی نیازهای اوتوجه داشته باشید. نیازهایی مانند تغذیه. مراقبت. حفظ سلامتی. بازی وشاید هم همصحبتی زیرا بطورطبیعی سگ به دنبال یک صاحب می باشد وشما جای صاحب  را برای او گرفته اید. سگ ها ازاین که جایگاه خود را بدانند شاد می شوند                             واگرمجبوربشوند که یک انسان را بعنوان صاحب بپذیرند ازتصمیم ها ودستورهای اواستقبال می کنند. درحقیقت زندگی گروهی سگ ها به این دلیل است که هرکدام بتوانند قابلیت ها وتوانایی های خود را بروزدهند. همانطورکه وجود قوانین ویادگیری واجرای آن درزندگی انسان ها ضروری است وضع قوانین ویادگیری انها نیزدرزندگی سگ ها واینکه بتوانند ازطرف خانواده ها پذیرفته شوند موردنیازمی باشد. بعد ازاینکه صاحب سگ خودش را بعنوان رئیس گروه درذهن سگ تثبیت کرد سگ موظف به یادگرفتن این مسائل خواهد شد. موارد اساسی دیگربرای اینکه سگ ها آنچه را که می آموزند به خاطربسپارند تشویق وتنبیه است . هنگامی که یک سگ آنچه را که به اومحول می شود انجام می دهد باید ازاوبا نازونوازش وارائه رفتارخوب ومناسب درحد افراط تمجید ودر راهها وزمینه های مختلف اورا تشویق کنیم. هنگامی که اوکاری را که به اوگفته می شود انجام نمی دهد باید کلمه نه را بلند بشنود ویا جمله های اعتراض آمیزدیگرکه اورا ازاین حالت بازدارد. کتک زدن سگ راه  درست ومناسبی برای منضبط کردن اونمی باشد. چون کتک برای اغلب سگ ها موجب ترس می شود وسگ بدون اینکه دلیل تنبیه وکتکی را که متحمل شده است درک کند فقط تصویری منفی ازصاحب خود درذهن می پروراند. ص11

واکنش به موقع واعتراض به اشتباه سگ درست درهمان لحظه که مرتکب خطا می شود بهترین روش برای تربیت سگ می باشد واعتراض به سگ پس ازچند ساعت ویا حتی چند دقیقه بعد ازحرکت اشتباه او معقول نمی باشد.

آموزش دهندگان سگ معتقدند چیزی که باید همیشه  مورد استفاده قرارگیرد دستورها واشارات یکسان می باشد. درنظرگرفتن برنامه منظم وساعتی مشخص برای تعلیم وتربیت سگ ها به اندازه آموختن برای حیوان جالب خواهد بود. بهتراست برای دستوردادن وحکم کردن ازلحن محکم وبرای تشویق ازصدای نرم ولطیف وبرای تنبیه ازآهنگ زمخت وعمیق درصدا استفاده کنیم. استفاده ازقلاده

قبل ازشروع تربیت به یک قلاده نیازاست. قلاده به شکل های متنوعی وجود دارد. ازانواع زنجیری گرفته تا چرمی آن ساخته شده وآن را به دورگردن حیوان می بندند. قلاده وسیله بسیارمناسبی برای تربیت سگ است. زیرا به وسیله آن می توان نیروهای موردنظر رابه حیوان وارد ساخت. درضمن به مرورزمان حیوان نیزخواهد آموخت که کشیدن زنجیروطناب آن به معنی یک دستورمهارکننده است. اگرتوله خیلی کوچک است می توان ازیک زنجیرشوک نازک یا نظایرآن استفاده نمود. اما با بزرگ شدن آن به یک قلاده بزرگتروسنگین تراحتیاج خواهد بود. پیشنهاد می گردد که درصورت تمایل نام سگ وآدرس خودتان را به نوعی به قلاده الصاق نمائید تا چنانچه بطورناخواسته

ازخانه خارج گردید بوسیله همسایگان یا سایرین شناسایی گردد.

بعد ازبستن قلاده باید زمانی را درنظرگرفت تا توله به آن عادت نماید. آنگاه شما می توانید که تسمه آن را نیزوصل کنید. گاهی اوقات ممکن است که حیوان درقبال این اعمال مقاومت نماید یا بنشیند ویا ازاجرای دستورامتناع کند. دراین حال به مدت چند دقیقه درقبال سرسختی حیوان مقاومت نشان دهید ویا درصورت نیازتسمه آن را به زوربکشید وسپس اجازه دهید برای بقیه روزآرام وراحت باشد. تا زمانیکه توله درقبال قلاده مطیع گردد هیچ نوع آموزشی را نخواهد پذیرفت. واین امربه گذشت زمان وصبرنیازدارد. به خاطرداشته باشید که مدت زمانی که طول می کشد تا سگ اطاعت خود را نشان دهد باید روزبه روزکمترگردد. همانگونه که ذکرشد آموزش سگ می بایست که به طورمنظم یک یا دوباردرروزانجام گیرد وزمان آن به تدریج به 15 الی 30 دقیقه برسد. زمان بیش ازاین باعث خستگی طرفین می شود. درهنگام آموزش هیچ چیزی بدترازخستگی وملالت نیست. درموقع آموزش باید کاملا جدی بود اما نبایستی که ازرفتارهای دوستانه وتشویق کردن وجایزه دادن غفلت کرد. هرموقعی که یک آموزش خاتمه یافت می بایست که مدت زمانی را نیزبرای بازی وجست وخیزدرنظرگرفت. با این کارارتباطات دوستانه بیشتری برقرارمی شود.  دستورهای باید با کلمات کوتاه ومفهوم مشخص ارائه گردند مثل ” بیا” بنشین” بایست وهمواره ازکلمات یکسان استفاده کنید زیرا درغیراینصورت توله دچاراشتباه می شود. ص13

ذکراسم سگ درابتدا عاملی است که باعث جلب توجه اومی شود. درانجام اینکارصبروحوصله داشته باشید زیرا ممکن است

بارها احتیاج به تکراریک دستورباشد تا توله آن را بخوبی فراگیرد. برای شروع راه رفتن سگ را درسمت چپ خود قراردهید وهمزمان با صدا کردن اسم سگ وادای کلمه “راه بیا” یا ” راه برو” شروع به حرکت نمائید. صدا کردن حیوان به اسم درآموزش نقش مهمی دارد وهمیشه سعی کنید که با ادای اسم حیوان وبعد کلمه “بایست” خود نیزمتوقف شوید ودرعین حال با کشیدن قلاده حیوان رامتوجه ایستادن کنید. ازآنجائی که حیوان درسمت چپ شما حرکت می کند ودرتماس  نزدیک با پای چپ شما می باشد می بایست که شروع راه رفتن یا ایستادن نیزبا پای چپ صورت گیرد تا حیوان دقیقا مفهوم آن را درک نماید. جایزه دادن وتشویق نیزنقش مهمی دریادگیری دارد. حرکت کردن حیوان رامی توان برروی خط مستقیم روی مسیردایره ای ودرگوشه ها انجام داد. راه بردن حیوان به شیوه ای که شرح داده شد یکی ازآموزش های بسیارمهم وکنترل کننده است. ازسوی دیگرآموزش راه رفتن یک تربیت اختصاصی وحیاتی است وزمانی می توان ازتعلیم آن مطمئن گردید که سگ بتواند بدون قلاده درکنارشما گام بردارد ومطیع دستورات باشد. یک روش خوب دیگربرای آموختن دستور”بیا (come) این است که موقع غذا دادن اورا با این دستورصدا کنیم. با آموختن این دستورمی توانید سگ را با این دستورصدا کنید وهمواره با دادن یک جایزه اورا دراطاعت خود تشویق نمائید. ص 14

همانطورکه گفته شد دستورها باید همواره یکسان باشند. مثلا اگربرای صدا کردن سگ به اومی گوئید” بیا”

هیچگاه ازکلمات مشابهی مثل بیا اینجا یا بیا پسرونظایرآن استفاده نکنید چون باعث اشتباه حیوان خواهد شد.لازم به ذکراست که تنبیه یک تکنیک آموزشی بی اثراست. ما بخوبی این تاثیررا درآموزشهای خانگی مشاهده می کنیم. به عنوان مثال اگرتوله فرارمی کند وبعد ازمراجعت شما اورا تنبیه می کنید بازهم می بینید که توله فرارمی کند بدین علت است که سگ درذهن خود تنبیه شدن را با بازگشتن مرتبط می داند نه با فرارکردن! یا اگربعد ازآنکه صدایش کردید اورا تنبیه نمائید اوبه زودی خواهد آموخت که با شنیدن اسم خود به شما جواب ندهد.خیلی مطالب است که سگ بایستی بیاموزد واطاعت کند:هیچوقت سگ حق ندارد اتومبیل ویا دوچرخه را تعقیب ودنبال نماید واین البته درصورتی است که ازتولگی ازطرف صاحبش به این کارترغیب نشده باشد.اگرسگ درس دوم(همگام وهمقدم) راخوب یاد گرفته باشد وعادت داشته باشد که پابه پای صاحبش راه برود بهیچ وجه این عمل ازاوتراوش نخواهد نمود که به تعقیب دوچرخه ویا اتومبیل مبادرت نماید ودرغیراین صورت بایستی سگ را بوسیله بستن با بند طویل وزنجیرگردن ترک عادت دهیم.

 

 

برای تعلیم ایست یا توقف می بایست که حیوان را درحالی که قلاده بسته شده است دروضعیت نشسته قرارداد وسپس دستورایست راداد ودراین حال کف دست چپ را درجلوی پوزه قرارداده وقدم به قدم ازوی دورشوید ودستوررا تکرارنمائید. 10 الی 20 ثانیه حیوان باید دراین حال بماند وسپس آزادش سازید. به تدریج این زمان وفاصله را افزایش دهید تا زمانی که با ارائه دستورایست حداقل سه دقیقه صبرکند.

بتدریج دامنه فاصله گرفتن را افزایش دهید تا حدود 5/4 مترازاو فاصله داشته باشید. تشویق سگ دراین زمان حائزاهمیت است. یک نکته ضروری که باید به آن توجه داشت این است که سگ با آنچه شما می گوئید یا آن را چطورمی گوئید وآنچه خود درزمان گفتن آن انجام می دهید کاملا آشنا گردد. این دستوررا باید با یک صدای رسا وشفاف ابرازنمود وحتی دراین حال می توانید انگشت سبابه خود را بلند نموده ودرحین اشاره کردن دستور ؛ ایست  ؛ را به اوبگوئید. پس ازتکمیل این آموزش می توان حیوان را با آموزش های قبلی یعنی حرکت بنشین وایست تمرین داد. دراجرای این دستورات باید مهربان وقاطع بود وبه دورازخشم آموزش حیوان را کامل کرد

 

پارس کردن سگ :

  • اغلب مردم فکرمی کنند سگ ها بدون دلیل وفقط برای اینکه عملی انجام داده باشند پارس می کنند اما واقعیت چیزی غیرازاین می باشد.
  • بیشترسگ ها هنگامی که بخواهند صاحب خود را ازخطری آگاه کنند ویا اینکه شادی وخوشی خود را ازبازی وجست وخیزی که داشته اند بیان نمایند پارس می کنند.
  • زمانی که سگ درپاسخ به دستوروفرمان صاحبش پارس می کند قصد دارد که تسلط ونفوذ خود را نشان دهد
  • وقتی سگ تصمیم دارد به شما حمله کند ؛ خرناس می کشد وبا این صدا میخواهد به شما اخطاردهد که بایستید وفاصله خود را با او حفظ کنید. سگی که خرناس می کشد نسبت به سگی که پارس می کن خطرناکترهست.

پارس کردن در سگ ها یک عمل کاملا طبیعی است و روشی برای برقراری ارتباط با محیط اطراف و بیان احساسات می باشد. سگها با پارس کردن شادی، ترس، بی حوصلگی، دلتنگی، خستگی، گرسنگی، احساس خطر و حفاظت از قلمرو خود و صاحب را بیان می کنند. سگهایی که بصورت اجتماعی زندگی می کنند بیشتر از سگهایی که منفرد نگهداری می شوند پارس می کنند. ص17

 

آنها برای نشان دادن قدرت، کنترل محدوده و قلمرو، حمایت از لانه و توله ها پارس می کنند. در بیشتر موارد علت اصلی پارس سگهای آپارتمانی صحبت کردن و پاسخ دادن صاحب به سگ می باشد. مثلا سگ پارس می کند و صاحب در را برایش باز می کند. سگ پارس می کند، صاحب به حیوان آب یا غذا می دهند، سگ از چیزی احساس ترس کرده، پارس می کند و صاحب سریعا خود را به سگ میرساند و…

این روشها باعث می شود که سگ بیاموزد، چگونه با پارس کردنش به خواسته ها و نیازهایش برسد. صاحبان باید قبل از تبدیل شدن پارس سگ به یک عادت آزار دهنده برای خود و همسایگان، از همان دوران تولگی با روشهای تربیتی به کنترل آن بپردازند، زیرا هدفمند کردن پارس سگ در دوران تولگی بسیار ساده تر از دوران بلوغ سگ می باشد.
بیاد داشته باشید که پارس سگ ارتباط مستقیمی با نژاد و کارایی حیوان دارد به همین دلیل باید قبل از خرید سگ دربارۀ نژاد آن تحقیق شود که آیا نژاد مد نظر شما در گروه سگهای پر پارس قرار دارد یا خیر و همچنین صاحبان باید برای رفع پارس سگ بسیار حوصله و تلاش داشته باشند

 

بتدا باید عواملی که سبب پارس حیوان می شود شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود. که شامل موارد زیر می باشد:
_ ترس از صداهای بلند است.

_ بی حوصلگی و کمی فعالیت روزانه.

_ احساس درد و ناراحتی جسمی.

_ جلوگیری از جفتگیری، قرار داشتن در دوران بارداری و حمایت از توله ها.

_ خاطرات ناخوشایند در گذشته.

_ محافظت به عنوان سگ چوپان، سگ نگهبان و سگ شکار.

_ عادات نادرست رفتاری.