بیمارستان دامپزشکی – نگهداری حیوانات غیر خانگی

بیمارستان دامپزشکی – نگهداری حیوانات غیر خانگی

بیمارستان دامپزشکی – نگهداری حیوانات غیر خانگی که علت ارجاع این کیس به بخش اگزوتیک بیمارستان دامپزشکی درین، این بود که به علت سختي در راه رفتن و مشکل داشتن در حرکت کردن به بيمارستان اورده شد . پس از گرفتن عكس راديولوژي MBD تشخيص داده شد که اين حيوان درنوزادي مانند كيسه داراني نظير كانگورو در كيسه شكمي مادر حفاظت و نگه داري مي شوند به توصيه دامپزشك مجموعه گفته شد كه اين گونه حيوانات نبايد در خانه نگهداري شوند.نگهداری اینگونه جانوران در خانه نه تنها راحتی را از این حیوانات میگیرد بلکه ممکن است به خود صاحبان حیوان هم آسیب بزنند.

بیمارستان دامپزشکی - نگهداری حیوانات غیر خانگی