بیمارستان دامپزشکی – درمان عفونت لاک پشت

بیمارستان دامپزشکی – درمان عفونت لاک پشت

بیمارستان دامپزشکی – درمان عفونت لاک پشت که علت ارجاع این کیس به بیمارستان دامپزشکی درین، باد کردن و عفونت دست راست بود. در این کیس رسیدگی صاحب حیوان دیر بوده و کیس را دیر به بیمارستان منتقل کرده تا راه های پیشگیری لازم را انجام دهیم و عفونت پیشرفت زیادی کرده است و دست راست هیچ حسی ندارد.متاسفانه تنها راه درمان برای این کیس قطع کردن دست راست بوده زیرا نباید اجازه داد تا عفونت به کل بدن سرایت کند و اگر عفونت به جاهای مختلف بدن برسد باعث تلف شدن آن میشود.

بیمارستان دامپزشکی - درمان عفونت لاک پشت