بیمارستان دامپزشکی – درمان سنگ مثانه

بیمارستان دامپزشکی – درمان سنگ مثانه

بیمارستان دامپزشکی – درمان سنگ مثانه که علت ارجاع این کیس به بخش داخلی بیمارستان دامپزشکی درین، این بود که گربه به مدت ۳روز ادرار نکرده بود که احتمال میرفت بخش انتهایی مجرای ادراری توسط سنگ و رسوب مسدود شده باشه برای تخلیه ی مثانه وصل سوند را تجویز كرده شد ولی در هنگام عبور سوند گرفتگی وجود داشت که احتمال وجود سنگ و رسوب به یقین تبدیل شد.
با تلاش زیاد و تزریق سرم شستشو به مجرا راه مجاری باز شد و مثانه تخلیه شد ولی سوند به مدت ۳ روز باید باقی بماند تا باقی رسوبات مثانه نیز تخلیه شوند.

گربه نر پرشین
سن: ۲ سال
وزن: ۴کیلو و ۱۰۰ گرم

بیمارستان دامپزشکی - درمان سنگ مثانه