بیمارستان دامپزشکی – درمان دندان خرگوش

بیمارستان دامپزشکی – درمان دندان خرگوش

بیمارستان دامپزشکی – درمان دندان خرگوش که علت ارجاع این کیس گوش و بینی سرد بودن و غذا نخوردن بود . برای این منظور عکس گرفته شد و مشخص شد که حالت malocclusion Grade 4 بوده و دندان ها در فک فرو رفته و مشکل ایجاد کرده که فقط باید جراحی شود تا بتوان آن را کوتاه کرد و دلیل آن هم کم خوردن یونجه میباشد چون یونجه باعث میشود که رشد دندان کم شود.بخش اگزوتیک بیمارستان دامپزشکی درین تمام کار های لازم را برای به دست آوردن سلامت کامل این کیس انجام داد.

نوع حیوان:خرگوش
سن: 15 ماه

بیمارستان دامپزشکی - درمان دندان خرگوش