بیمارستان دامپزشکی – درمان درد پای خرگوش

بیمارستان دامپزشکی – درمان درد پای خرگوش

بیمارستان دامپزشکی – درمان درد پای خرگوش که علت ارجاع این کیس به بیمارستان دامپزشکی درین، این بود که به گفته صاحبش دو روزه ک پای چپشو با درد زمین میذاره روی زمین و راه میره.بر اساس تاریخچه ای ک گرفته شد و معاینات بالینی توصیه شد تا دو هفته فضاش محدود باشه و از قفسش بیرون نیاد همچنین شربت کلسیم و قطره آد براش تجویز شد.
توصیه میشود تا خرگوش ها خیلی آزاد در محیط خونه نباشن بلکه بیشتر بر روی بسترشون که بهترینش کاه و کلشه باشن.

اسم: فندق
جنسیت: ماده
سن: ۷ ماه

بیمارستان دامپزشکی - درمان درد پای خرگوش