بیمارستان دامپزشکی – درمان تیک عصبی

بیمارستان دامپزشکی – درمان تیک عصبی

بیمارستان دامپزشکی – درمان تیک عصبی که علت ارجاع این کیس به بخش داخلی بیمارستان دامپزشکی درین، این بود که حالت تیک عصبی داشته و روی پای عقب خود تعادل ندارد. مادر این گربه بیماری پن لکوپنی داشته و به بچه های خود ارث رسیده و باعث شده که مخچه کامل تشکیل نشود مخچه وظیفه تعادل را دارد. در این بیماری قسمتی از اعصاب شکل نگرفته و از بدو تولد این گربه به همین شکل بوده و متاسفانه كاري براي كيس نميشود انجام داد.

بخش داخلي بيمارستان درین :
نوع حیوان:گربه
سن: 1 سال دارد

بیمارستان دامپزشکی - درمان تیک عصبی

بیمارستان دامپزشکی درین