بیمارستان دامپزشکی – درمان انگل در گوش

بیمارستان دامپزشکی – درمان انگل در گوش

بیمارستان دامپزشکی – درمان انگل در گوش که علت ارجاع این کیس جرب گوش و وجود تخم انگل در گوش میباشد. با توجه به انگل خارجی موجود درگوش باید گوش را شست و شو داد و از دارو های قطره ای گوش استفاده نمود استفاده نمود. همچنین باید هر روز گوش را تمیز نمود.این کیس به بخش داخلی بیمارستان دامپزشکی درین انتقال داده شد که علاوه بر انجام دادن اقامات لازم اعم از شست و شو و جرم گیری گوش،اقدامات درمانی لازم نیز انجام شد و تیم پزشکی درین توانست سلامت کامل را به این کیس بازگرداند.

نژاد: پرشین
سن: 1 سال

بیمارستان دامپزشکی - درمان انگل در گوش