بیمارستان دامپزشکی – درمان آبسه

بیمارستان دامپزشکی – درمان آبسه

بیمارستان دامپزشکی – درمان آبسه که علت ارجا این کیس به بخش داخلی بیمارستان دامپزشکی درین، این بود که طرف راست صورت باد کرده که با بررسی انجام شده مشخص شد آبسه بوده است و علت این آبسه ممکن است به دلیل مشکل در دندان باشد و به همین دلیل عکس رادیولوژی گرفته شد و مشخص شد که در دندان فک بالا در سمت راست مشکل عفونت ریشه وجود داشته و باید دندان ها کشیده شوند. آبسه نیز باید تخلیه سپس شست و شو داده شود تا بهبود یابد. درمان این کیس با آنتی بیوتیک شروع شد.

بیمارستان دامپزشکی - درمان آبسه