بیمارستان دامپزشکی – تصادف گربه

بیمارستان دامپزشکی – تصادف گربه

بیمارستان دامپزشکی – تصادف گربه که علت ارجاع این کیس تصادف با خودرو بود که این تصادف منجر به بروز دو مشکل در بدن این حیوان شد: 1. مشکل در راه رفتن که با عکس رادیولوژی مشخص شد که شکستگی در بدن وجود نداشته و فقط ضرب دیدگی دارد و فقط ایراد در راه رفتن دارد که با گذشت زمان و مصرف دارو های تجویز شده درست میشود 2. مشکل در بینایی دارد که با بررسی دقیق ساختار چشم مشخص شد که ساختار کلی چشم سالم بوده و فقط به دلیل برخورد های فراوان دچار جراحت شده.بخش داخلی بیمارستان دامپزشکی درین بعد از انجام کارهای لازم توانست این گربه را به سلامت کامل خود بازگرداند.

بیمارستان دامپزشکی - تصادف گربه