بخش حیوانات خاص ( اگزوتیک )

مشاورین و متخصصین ما دراین بخش اماده ارائه خدمات ویژه این گروه از حیوانات  میباشند.