بخش آبزیان

بخش آبزیان بیمارستان درین امکان معاینه و درمان ماهیان زینتی لاک پشت و کلیه آبزیان را زیر نظر متخصص و با مشاوره متخصصین ویژه این بخش را فراهم نموده