اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان دامپزشکی درین آماده ارائه خدمات اورژانس در 24 ساعت شبانه روز به  حیوانات شما میباشد . این بخش مجهز به جدید ترین وسائل احیا قلبی تنفسی و مانیتورینگ و فشار خون حیوانات ؛ اکسیژن تراپی  نوار قلب تخصصی و کادر درمانی کار آزموده میباشد .

sick-dog r1

r2 r5